Hoe Word Ik Docent Koken?

Hoe Word Ik Docent Koken
Over de opleiding De flexibele deeltijdopleiding Leraar Consumptieve Techniek leidt je op tot docent die gaat lesgeven in voortgezet speciaal onderwijs (vso) praktijkonderwijs, vmbo en mbo binnen de horeca en bakkerij. Samen met een studiecoach stippel je jouw leertraject uit.
Volledig antwoord bekijken

Kan je zomaar docent worden?

Eisen zij-instroom PDG-traject voor het middelbaar beroepsonderwijs – In het middelbaar beroepsonderwijs kunt u met een tweedegraads bevoegdheid worden benoemd tot docent. Als zij-instromer kunt u ook via het PDG-traject worden benoemd tot docent. Met 1 van deze vooropleidingen kunt u in aanmerking komen om als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs te gaan werken via een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG):

een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) of; een afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin u les wilt geven. Daarnaast beschikt u op basis van uw opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Het bevoegd gezag van de opleiding beoordeelt uw niveau.

Volledig antwoord bekijken

Kan je docent worden met een mbo opleiding?

Werk je buiten het onderwijs, maar krijg je steeds meer zin om voor de klas te staan in het mbo? Of heb je even geen baan en trekt het onderwijs je. Met een andere achtergrond kan je prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring zouden zomaar een mooie meerwaarde kunnen zijn.

Lesgeven in het mbo Voor het mbo zit het bevoegdhedenstelsel anders in elkaar dan in het primair en voortgezet onderwijs. Om in het mbo les te kunnen geven als docent of instructeur hoef je geen bevoegdheid te hebben: ‘bevoegd’ is geen wettelijke term binnen het mbo. Als docent Met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid ben je ook benoembaar als docent in het mbo.

Daarnaast kun je in het mbo benoemd worden als docent met een geschiktheidsverklaring in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG). Dat getuigschrift kun je halen via een PDG-traject: een zij-instroomtraject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert.

 • Als instructeur Als instructeur begeleid je studenten vooral tijdens het praktijkgedeelte van het onderwijs op een mbo-school.
 • Je bent benoembaar als instructeur als je kunt aantonen dat je daar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam voor bent.
 • Het bevoegde gezag van een mbo-school bepaalt of jij aan deze drie bekwaamheidseisen voldoet, op basis van je werkervaring en je vooropleidingen.

Eerste- of tweedegraads? | Je kunt een opleiding volgen tot een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid. Het verschil? Na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Wil je meer, dan is de eerstegraads-opleiding een verdieping hierop.
Volledig antwoord bekijken

Hoe word je praktijkleraar?

Heb je een getuigschrift secundair onderwijs en/of een graduaatsdiploma (HBO5) en minstens drie jaar nuttige beroepservaring in een technisch of praktisch vak en wil je jouw beroepservaring delen in de klas, dan kan je de educatieve graduaatsopleiding volgen.
Volledig antwoord bekijken

Welke mbo opleiding voor leraar?

Je hebt natuurlijk wel een bevoegdheid nodig. Met jouw mbo-4-diploma kun je de pabo gaan doen. Die opleiding kun je volgen in voltijd of in deeltijd.
Volledig antwoord bekijken

Kan ik lesgeven zonder lerarenopleiding?

© Lieven Van Assche Als u wilt werken in het onderwijs moet u uw bekwaamheid voor een bepaalde functie kunnen aantonen met een bekwaamheidsbewijs. Afhankelijk van de functie die u wilt uitoefenen, toont u uw bekwaamheid aan met:

Een diploma dat uw vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijstEen bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een lerarenopleiding Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs

Er bestaan 3 categorieën van bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs:

een vereist bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor de vakken waarvoor u vakkennis hebt verworven via uw basisdiploma. U geeft bovendien les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. Een bachelor lager onderwijs die lesgeeft in het lager onderwijs beschikt bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs.een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor vakken die buiten de specialiteit van uw basisdiploma liggen. De school vindt wel dat u die vakken kunt geven. Bovendien geeft u les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. U hebt bijvoorbeeld een bewijs van pedagogische bekwaamheid en een master in de wiskunde, maar u geeft fysica in de 2de en 3de graad aso. een ander bekwaamheidsbewijs, als u eigenlijk niet aan de voorwaarden voldoet om les te geven. Uw diploma is bijvoorbeeld te hoog of te laag. Of u hebt wel een basisdiploma, maar nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid.

In principe moet een school voorrang geven aan iemand met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Het kan enkel kandidaten met een ‘ander’ bekwaamheidsbewijs aanwerven als tijdelijke uitzonderingsmaatregel voor het lopende schooljaar. Wilt u een andere functie in het onderwijs opnemen, dan gelden er andere eisen:

Als zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een willekeurige bachelor of master hebt. U hebt dus geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig.Als kinderverzorger in het gewoon kleuteronderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een brevet van kinderverzorger hebt, of als u kinderzorg gestudeerd hebt, of een opleiding kinderopvang gevolgd hebt in het volwassenenonderwijs.

You might be interested:  Hoe Moet Je Eieren Koken?

De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs (opent in nieuw venster) vindt u via de website bekwaamheidsbewijzen. De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in een hogeschool of een universiteit (opent in nieuw venster) vindt u op de website van het hoger onderwijs.
Volledig antwoord bekijken

Hoe haal ik mijn onderwijsbevoegdheid?

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs – Als u een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kunt u lesgeven aan:

de eerste 3 klassen van de havo en het vwo; het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs; het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; het praktijkonderwijs.

U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool. Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.
Volledig antwoord bekijken

Hoelang duurt het om docent te worden?

Hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) – De voltijdopleiding aan de pabo duurt 4 jaar. Tijdens het 3e jaar gaat u zich specialiseren. U kunt kiezen voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar. Of voor de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar. In het laatste jaar volgt u nog een langere stage.
Volledig antwoord bekijken

Welk niveau moet je doen voor docent?

Om de lerarenopleiding op hbo- niveau te doen, heb je een mbo 4-, havo- of vwo-diploma nodig. Een alternatieve optie is het volgen van een zogenaamde kopopleiding na een vakinhoudelijke hbo-bachelor. In deze verkorte opleiding behaal je in één jaar je tweedegraads lesbevoegdheid.
Volledig antwoord bekijken

Welk diploma nodig om les te geven?

Onderwijsbevoegdheid hogescholen – Om les te geven aan een hogeschool moet je geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Minimaal moet je wel een bachelordiploma behaald hebben. Wel kan de hogeschool bij de aanwerving van onderwijzend personeel een aantal zaken zelf bepalen:

 • Een hogeschool kan vragen dat je beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs
 • Ambten en diploma’s zijn niet gekoppeld aan vakken. Elke hogeschool bepaalt zelf welke vakken je mag onderwijzen.
 • Een hogeschool kan bijkomende voorwaarden opleggen vb. specialiteit van diploma’s en nuttige beroepservaring.
 • Hoogst uitzonderlijk en motivering kan een hogeschool afwijken van de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen. Dat kan ze doen als jij specifieke deskundigheid of nuttige beroepservaring kan voorleggen. Voorwaarde is wel dat de nuttige beroepservaring verworven is door de uitoefening van een ambacht, beroep of artistieke bedrijvigheid buiten het onderwijs.
 • Voor bepaalde ambten wordt een bijkomende anciënniteitsvoorwaarde gesteld. Alle info vind je hier,

Volledig antwoord bekijken

Hoe zwaar is een lerarenopleiding?

Hoe zwaar is het? – Ellen Verhagen over de zwaarte van de opleiding: “Ik vind de Lerarenopleiding geschiedenis niet echt moeilijk. Enkele vakken spreken me niet aan, maar moeilijk vind ik het niet. Dat komt denk ik ook door mijn vooropleiding: gymnasium.

Daar werd geschiedenis niet weggestopt én heb ik veel geschiedenis van de Oudheid gehad bij mijn klassieke talen. Sommige studenten vinden het wel moeilijk, maar dat zijn meestal die personen die ‘zomaar’ even een studie hebben gekozen omdat ze niets anders wisten. De echte ‘liefhebbers’ hebben er duidelijk minder moeite mee.

Lerarenopleidingen worden over het algemeen niet als heel moeilijk beschouwd. Meestal zijn de studenten die deze opleiding kiezen enthousiast over het vakgebied en daarom gemotiveerd genoeg om hun best te doen. En dat is voldoende om de opleiding te halen.
Volledig antwoord bekijken

Welk diploma heb je nodig voor Zorgleerkracht?

Hoelang doe ik over deze opleiding? – De opleiding postgraduaat zorgleraar is een studie van 26 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit één opleidingsfase. De minimumduur is 1 academiejaar. Je kan de opleiding ook spreiden over twee of meer academiejaren.

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 6 opleidingsonderdelen. Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen een extra vak: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Naast de contacturen, georganiseerd op woensdagnamiddagen tijdens de schoolweken, wordt er ook praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elke module door middel van de praktijkgerichte opdrachten. Werk je (quasi) voltijds in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht.
Volledig antwoord bekijken

Hoe omscholen naar onderwijs?

Zij-instroomtraject – Tot slot kiezen veel mensen die op later in hun leven hun onderwijsbevoegdheid willen halen voor een zij-instroomtraject. Dit traject is ook geschikt voor mensen die al in het onderwijs werken en snel een overstap willen maken naar een andere bevoegdheid en/of sector.

Het zij-instroomtraject is een tweejarig werk-en-leertraject dat wordt gefinancierd door de overheid. Vooraf wordt er met behulp van een geschiktheidsonderzoek bepaald of je geschikt bent om direct voor de klas te staan en welke scholing en begeleiding je nodig hebt om jouw zij-instroomtraject succesvol af te ronden.

Er zijn twee belangrijke zij-instroomtrajecten, waarover je op onze website veel informatie kunt vinden: het zij-instroomtraject ” en, De term ‘zij-instromen’ klinkt logisch en spreekt waarschijnlijk tot je verbeelding. Toch is er een verschil tussen iemand die ‘instroomt in’ (of overstapt naar) het onderwijs, bijvoorbeeld via een deeltijdopleiding, en de formele definitie van zij-instromen.

Het formele zij-instroomtraject heet ‘zij-instroom in het beroep’ (zib). Wettelijk gezien ben je pas een ‘zij-instromer in het beroep’ als je een hbo- of wo-diploma hebt en het ‘traject zij-instroom in het beroep’ doorloopt waarin je vanaf dag 1 betaald voor de klas staat en daarnaast je bevoegdheid bij een lerarenopleiding haalt. Op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt dit traject op maat gemaakt, waarbij er wordt gekeken naar jouw vooropleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten. Het traject ‘zij-instroom in het beroep’ wordt betaald met behulp van de zij-instroomsubsidie, die een school voor jou aanvraagt bij DUO. Dit traject kent drie varianten: een die je afsluit met een bevoegdheid voor, een die je afsluit met een en een die je afsluit met een, Je bepaalt dus vooraf voor welke je wilt gaan. Voor iedere variant gelden weer andere toelatingseisen. Kijk op onze overzichtspagina voor meer informatie over dit zij-instroomtraject. Als je docent op het mbo wilt worden, kun je daar niet voor alle vakken en beroepsrichtingen terecht met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. Veel docenten op het mbo hebben daarom gevolgd: een zij-instroomtraject waarmee je een pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Ook hier werk en leer je tegelijkertijd. Je mag wel pas aan dit traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk bekwaam bent, dat je geschikt bent om direct voor de klas te gaan en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

You might be interested:  Hoe Lang Ei Koken Halfzacht?

Volledig antwoord bekijken

Wat verdien je als mbo leraar?

Een leraar in het mbo verdient tussen € 3.640 en € 7.350 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
Volledig antwoord bekijken

Kan je met een mbo 4 diploma naar de pabo?

Ben ik direct toelaatbaar tot de pabo met een mbo4-diploma? – Met een mbo4-diploma ben je niet direct toelaatbaar tot de pabo. Je moet dan eerst een aantal toelatingstoetsen maken. Vanaf 1 augustus 2015 moet iedereen die met de pabo wil starten, bij de inschrijving kunnen aantonen genoeg kennis te hebben van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

 • Per 1 september 2022 is het beleid rondom de toelatingstoetsen gewijzigd: als je de toelatingstoets(en) voor aanvang van je opleiding niet haalt, dan mag je toch beginnen met de pabo.
 • Je moet dan wel in het eerste jaar van inschrijving de toetsen halen om aan de toelatingseisen te voldoen.
 • Als dat in het eerste jaar niet lukt, dan moet je de opleiding alsnog verlaten.

Je voldoet automatisch aan deze toelatingseisen als je:

een vwo- of een hbo-bachelordiploma hebt; een havo-diploma hebt met aangetoonde bekwaamheid voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek; je havo-diploma niet hebt gehaald, maar wel een voldoende op je cijferlijst hebt voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek; een havo-diploma hebt en examen hebt gedaan voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, maar geen voldoende hebt gehaald voor deze vakken; een vavo-certificaat voor havo hebt voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Het aantonen van je bekwaamheid voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek kan op verschillende manieren.

Bekwaamheid aardrijkskunde Via het vak aardrijkskunde Via een vavo-certificaat aardrijkskunde
Bekwaamheid geschiedenis Via het vak geschiedenis Via een vavo-certificaat geschiedenis
Bekwaamheid natuur & techniek Via het vak natuurkunde Via het vak biologie Via het vak NLT (natuur, leven en technologie) Via een vavo-certificaat natuurkunde Via een vavo-certificaat biologie Via een vavo-certificaat (natuur, leven en technologie)

Volledig antwoord bekijken

Kun je met niveau 3 naar de pabo?

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma.
Volledig antwoord bekijken

Is lesgeven moeilijk?

6 mei 2019 Na tien jaar verhalen over het onderwijs aanhoren kan Jaap Versfelt maar één conclusie trekken: de sector is het spoor behoorlijk bijster. Want hoe kunnen we het onderwijs verbeteren als we niet weten hoe we moeten lesgeven? Met Stichting leerKRACHT brengt hij dat waar het echt om gaat, de leraren, terug op het voetstuk. Volgens Jaap is de sector op een paar punten de weg volledig kwijt. Na jaren van schaalvergroting, managers die bezig zijn met fuseren, nieuwe gebouwen en financiën is dat waar het echt om draait, de leraar en de leerling, uit het oog verloren. ‘We hebben in Nederland dertig jaar geprobeerd met hele grote innovaties te werken.

 • Dat werkt gewoon niet,’ concludeert Jaap.
 • Toen hij die dertig jaar tegen het licht hield, kwam hij allerlei vernieuwingen tegen, maar over leraren werd met geen enkel woord gerept.
 • ‘Lesgeven is een hartstikke ingewikkeld beroep.
 • Het is heel moeilijk om dat in je eentje goed te doen.
 • Je hebt hulp van je collega’s nodig, zodat je van hen kan leren wat jij nog niet weet.

En zij andersom van jou,’ vertelt Jaap. Het verbaast hem dat leraren nooit bij elkaar in de klas komen. Of dat de schoolleiding nooit poolshoogte komt nemen. ‘Als leraren meer samen gaan werken en lessen samen gaan ontwerpen kun je van elkaar leren. Dan word je echt beter.

Waarom gebeurt dat in het onderwijs niet?’ Als je beter onderwijs wil hebben, heb je betere leraren nodig. Jaap is woest. Hij neemt ontslag bij McKinsey en gaat als vrijwilliger het onderwijs in. Voltijd. Nadat hij een aantal mensen spreekt komt er een simpel idee uit: we gaan leraren op een voetstuk zetten.

‘Niet om ze te bewonderen, maar omdat je elke leerling een geweldige leraar gunt.’ En hoe worden leraren beter? Door van en met elkaar te leren. Op basis van dat inzicht ontwikkelt hij een aanpak die scholen helpt om een cultuur te creëren waarin leraren dat doen.

 1. Samen leren, ook met hun leerlingen.
 2. Zodat het onderwijs elke dag een klein beetje beter wordt.
 3. Dat is leerKRACHT.
 4. LeerKRACHT werkt met eenvoudige instrumenten als een verbeterbord, gezamenlijk lesontwerp, onderling lesbezoek en het betrekken van de leerlingen,
 5. En met de voorwaarde dat het hele team, inclusief de schoolleiding, aan boord is en tijd vrijmaakt.

Dat is in de sector met de hoogste burn-out ratio een behoorlijke opgave. Maar na een paar maanden ga je het resultaat zien, en koers je op beter onderwijs. Dat is waar je het voor doet. De kinderen krijgen niet alleen beter onderwijs, maar doordat ze betrokken worden leren ze ook dat ze zelf invloed hebben op het aanpakken van problemen.

Onderwijs verbeteren? Je kan op je kop gaan staan, maar daar zul je tijd voor vrij moeten maken. Als een olievlek verspreidt leerKRACHT zich over Nederland. ‘Het eerste jaar hadden we drie scholen en nu doet de helft van de scholen in Rotterdam mee.’ Niet zo gek, vindt Jaap. Want door elkaar de verhalen te vertellen steken leraren elkaar aan.

You might be interested:  Wat Te Eten Als Je Niet Wil Koken?

En daarbij: uiteindelijk is dit hét wereldwijd bewezen recept voor beter onderwijs. Wil je meet weten over Jaap en Stichting leerKRACHT? Bekijk het videoportret: Tekst is van Marije Remmelink, Video van Jeppe van Pruissen en Lara van Dorresteijn. MaatschapWij is een inspiratieplatform voor en socialer en duurzamer Nederland. We zetten change makers, actieve burgers, rebelse ambtenaren en betekenisvolle ondernemers in de spotlights.
Volledig antwoord bekijken

Wie mag voor de klas staan?

Wanneer bevoegd – U bent bevoegd als u een diploma van een lerarenopleiding heeft. Op dit diploma staat een bevoegdheid voor een bepaald vak (eerstegraads of tweedegraads). Er zijn verschillende subsidies voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen halen.
Volledig antwoord bekijken

Kun je met mavo leraar worden?

Mooi dat je voor de klas wilt staan in het basisonderwijs. Werken in het Amsterdamse onderwijs betekent veel afwisseling. Je hebt contact met een diverse groep leerlingen voor wie je als leraar echt een verschil kunt maken. Je hebt natuurlijk wel een bevoegdheid nodig.

Ga een vervolgopleiding doen (havo of mbo-4) en meld je vervolgens aan voor de pabo. Ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een 21+-toets doen bij de pabo.

Vervolgopleiding na het vmbo Om aan de pabo te beginnen, heb je een havo- of mbo-4-diploma nodig. Je kunt er dus voor kiezen om eerst naar de havo of het mbo-4 te gaan. Dan kun je jezelf daarna aanmelden bij de pabo van jouw keuze. In Amsterdam kun je kiezen voor een pabo-opleiding aan de HvA of aan de iPabo.

Hogeschool van Amsterdam iPabo

21+-toets Ben je ouder dan 21, dan kun je een 21+-toets doen. Ook als je geen geschikte vooropleiding hebt. Je doet de toets bij de school waar je ook je pabo-opleiding wilt gaan volgen. Haal je de toets, dan laat je zien dat je geschikt bent voor de pabo.

21+-toets op de HvA 21+-toets op de iPabo

Let goed op, want als je in september met de opleiding wilt starten moet je je vóór 1 mei aanmelden. Dan moet je dus ook de toets hebben gedaan.
Volledig antwoord bekijken

Wat is het verschil tussen een leraar en een docent?

Wat is een leraar? – Docent, leerkracht, leraar Er zijn zoveel termen in het onderwijs die op elkaar lijken, dus handig om te weten: wat is een leraar nou precies? Vaak worden de drie termen door elkaar gebruikt, maar er is wel een klein verschil. Zo wordt ‘docent’ meestal gebruikt voor iemand die lesgeeft op het voortgezet onderwijs, mbo, hbo of de universiteit.

Een leerkracht noemen we eigenlijk alleen iemand die lesgeeft in het basisonderwijs of speciaal onderwijs. De term ‘leraar’ heeft overlap met de termen ‘docent’ en ‘leerkracht’ en is breder te gebruiken dan alleen in de context van scholen. Zo gebruik je de term voor iemand die lesgeeft op het basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

Meestal heeft het geen betrekking op docenten in het mbo, hbo of op de universiteit. Wel kun je de functienaam gebruiken voor mensen die lesgeven in een andere context, zoals een sportleraar. Voor de duidelijkheid zien wij op deze pagina het beroep ‘leraar’ als iemand die lesgeeft in:

basisonderwijs; speciaal onderwijs; voortgezet onderwijs; een andere setting dan school (bijvoorbeeld een sportleraar).

Zoek je specifieke informatie over lesgeven op de middelbare school? Dan is de pagina over docent relevanter voor jou. Voor meer algemene info of als je interesse hebt in zowel het basis- als voortgezet onderwijs, blijf je op deze pagina.
Volledig antwoord bekijken

Wat verdient een 1e graads docent?

Salaris docent 2023 – Nu we duidelijk hebben gemaakt waar we het op deze pagina over hebben, vraag jij je vast het volgende af: wat verdient een docent op de middelbare school? Zeker geen onbelangrijke vraag, vooral als je een carrièreswitch wilt maken naar het onderwijs. Uiteraard is het salaris van een docent afhankelijk van een aantal zaken, namelijk het volgende:

Jouw bevoegdheid: eerstegraads of tweedegraads? Het vakgebied. Je werkervaring.

Met bevoegdheid wordt bedoeld aan welke klassen jij les mag geven. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je aan alle klassen op het voortgezet onderwijs lesgeven; hiervoor heb je een master gevolgd. Heb je alleen een bachelor gevolgd? Dan heb je een tweedegraads bevoegdheid en mag je op de onderbouw van de middelbare school lesgeven.
Volledig antwoord bekijken

Wat is hoger 1e of 2e graads docent?

Verschil 1e en 2e graads bevoegdheid Het werkterrein van een 1e graads docent is met name havo en vwo en dan vooral de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6). Een 2e graads docent kan lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo.
Volledig antwoord bekijken

Wat heb je nodig om docent te worden?

Universitaire lerarenopleiding – De academische lerarenopleiding primair onderwijs (alpo) duurt 4 jaar. Deze studie is een combinatie van de universitaire studie onderwijskunde of pedagogiek en het hbo-programma van de pabo. Voor deze lerarenopleiding heeft u een vwo-diploma of een propedeuse van de pabo nodig.
Volledig antwoord bekijken

Welke opleiding heb je nodig voor Lo docent?

Sportleraar worden? – Met de hbo-opleiding ALO word je een eerstegraads sportleraar. Daarmee kun je aan de slag op zowel de basisschool als de universiteit. En alles daartussen, inclusief het speciaal onderwijs. Trekt het onderwijs jou niet? Dan zijn er nog vele andere mogelijkheden, bijvoorbeeld werken als activiteitenbegeleider in de recreatie- en vrijetijdssector, bewegingsdeskundige binnen de gezondheidszorg of instructeur bij een sportschool.
Volledig antwoord bekijken

Wat is de salaris van een docent?

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 5.100 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.
Volledig antwoord bekijken

Welk diploma moet je hebben om docent te worden?

Om toegelaten te worden, heb je een vwo-diploma, een hbo-propedeuse van de pabo of een afgeronde hbo-bachelor nodig. Ook kun je toegelaten worden via een toelatingsonderzoek.
Volledig antwoord bekijken