Hoe Gebruik Ik Het Ui Model? (Solved)

Symbolen De meest eenvoudig te beïnvloeden schil uit de ui, is die van de symbolen. Bij symbolen moet denken aan, dresscode, haardracht, huisstijl, logo en slogans. Een voorbeeld van symbolen zijn de pakken in de bancaire wereld. Om het uimodel toe te passen dient de huidige situatie in kaart te worden gebracht.

Wat is het Ui-model van Korthagen?

Het ui – model, dat gebaseerd is op Dilts (1990), verbreedt het competentiegerichte denken. Het beschrijft nog vijf andere lagen in het functioneren van leraren en daarmee dus ook verschillende lagen waarop de leraar kan reflecteren.

Waarom reflecteren met Korthagen?

Om zicht te krijgen op het eigen leerproces, dien je te reflecteren op je beroepsmatig functioneren. De methodiek van Korthagen komt goed van pas in situaties waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, de bekwaamheden of overtuigingen die het handelen sturen.

Wat is een Kernreflectie?

Kernreflectie is een manier van reflecteren. Als reflectie doorgaat tot de kern van iemands persoonlijkheid, spreken we over kernreflectie. Om tot die kern te komen wordt gebruik gemaakt van het ui-model. Dit model laat de steeds diepere lagen van een mens zien.

You might be interested:  Hoe Lang Ei Bewaren Buiten Koelkast?

Welke drie vormen van reflectie worden onderscheiden door Korthagen?

Deze drie aspecten bepalen samen het handelen. Het model van Korthagen geeft weer dat je in een cirkel de volgende fases doorloopt:

  • Handelen en ervaring: Wat wil ik bereiken?
  • Terugblikken: Wat is er gebeurd?
  • Bewustwording van essentiële aspecten: Wat vond ik in fase 1 en 2 belangrijk?

Waarom het Ui-model?

Doel van het ui – model Het ui – model laat zien dat organisatiecultuur uit verschillende, over elkaar liggende lagen bestaat. De organisatiecultuur is niet onveranderlijk, echter hoe dieper de laag, des te moeilijker deze is te veranderen.

Wat is de Starrt methode?

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR- methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. Als je de STARR- methode gebruikt, geef je antwoord op vragen over de situatie, taak, actie, het resultaat en de reflectie.

Hoe reflecteren met Korthagen?

Het reflectiemodel van Korthagen bestaat uit 5 stappen:

  1. Je ervaart een betekenisvolle situatie.
  2. Je blikt hierop terug; de reflectie.
  3. Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring.
  4. Je bedenkt wat anders zou kunnen in het vervolg; alternatieven.
  5. Je probeert deze alternatieven uit in de praktijk.

Wat is het belang van reflecteren?

Reflecteren betekent dat je op systematische wijze de manier waarop je functioneert onder de loep neemt. Reflecteren is een belangrijke vaardigheid om jezelf te ontwikkelen en je gedrag en prestaties te optimaliseren. Reflecteren zorgt ervoor dat je de verantwoordelijkheid voor je groei zelf in handen neemt.

Wat is Handelingsalternatief?

De gevolgde berekeningswijze roept de vraag op hoe voor alle uitkomsten de waarschijnlijkheid en het nut kunnen worden vastgesteld. De actor kent dan zijn handelingsalternatieven, weet tot welke mogelijke uitkomsten zij kunnen leiden, maar is niet in staat aan die uitkomsten enige waarschijnlijkheid toe te kennen.

You might be interested:  Wat Kost Een Glas Bier In Nederland?

Wat betekent de reflectie?

Overdenken van en/of terugkijken op het eigen handelen om de effectiviteit ervan te verbeteren, ofwel: bespiegelend nadenken over.

Hoe ziet een Reflectieverslag eruit?

In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment.

Wat zijn Reflectiemodellen?

Wat helpend is bij reflecteren is gebruik te maken van een reflectiemodel. Een reflectiemodel geeft je concrete handvatten om structureel en systematisch terug te kijken op je eigen handelen. Hiermee kan diepgaand en op een stapsgewijze manier worden gereflecteerd op een bepaalde ervaring, handeling of proces.

Wat voor proces is reflecteren?

Het is een proces van bewustwording. Vaak vindt reflectie plaats na een bepaalde ervaring. Je leert van ervaringen als je erover reflecteert. Reflectie maakt je ook bewust van je redenen waarom je doet wat je doet.

Wat is een betekenisvol moment?

Een situatie waarover je kunt reflecteren wordt een betekenisvolle situatie genoemd. Een gevoelssignaal geeft aan dat er voor jou sprake is van een betekenisvolle situatie: je voelt je ergens onprettig of juist prettig over. Dit gevoel is iets wat je overkomt, je hebt er niet altijd invloed op.

Is reflectie een waarde?

Normen en waarden worden ontwikkeld, de omgang met anderen wordt onderzocht. Reflecteren is een vorm van houdingsleren; het is een manier om over jezelf te leren. Door te reflecteren weet je wie je bent, wat je motiveert, wat je gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen voor jou liggen.